Skip to main content

Privacy statement

Voor Zorgbegrip B.V. is een zorgvuldige omgang en verwerking van de aan haar verstrekte persoonsgegevens van groot belang. Verstrekte persoonlijke gegevens worden daarom ook behoorlijk en discreet/zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zorgbegrip B.V. zal zich daarbij houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Welke gegevens verzamelt Zorgbegrip B.V. en waarom?

Voor de dienstverlening van Zorgbegrip B.V.  is het noodzakelijk dat gegevens van gebruikers worden vastgelegd in een bestand. Het gaat alleen om contactgegevens, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam van de zorgverzekeraar en polisnummer.

Zorgbegrip B.V. gebruikt die gegevens om:

  • Service te verlenen zoals u dat bij het gebruik van Zorgbegrip B.V. verlangt, bijvoorbeeld om de zorg in te plannen;
  • Voor u interessante informatie te selecteren en deze per e-mail aan u toe te zenden;
  • Gebruikers de elektronische versie van de nieuwsbrieven van Zorgbegrip B.V.  toe te sturen;
  • Het afhandelen van uw betaling/declaratie;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Wat doet Zorgbegrip B.V. met uw gegevens?

Zorgbegrip B.V. heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens op een goed beveiligingsniveau te beschermen. Dit onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens van gebruikers. Op de website www.zorgbegrip.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Doel hiervan is om de inrichting van de website beter te maken zodat Zorgbegrip B.V. haar dienstverlening verder kan optimaliseren, en zijn bezoekers zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

Zorgbegrip B.V. gebruikt deze gegevens alleen om met u te kunnen communiceren. Bent u een klant of leverancier van Zorgbegrip B.V., dan slaan wij uw gegevens op in ons administratiesysteem om met u te kunnen communiceren en om onze diensten en producten aan u te kunnen factureren mocht dat nodig zijn. Zou onze relatie beëindigen, dan bewaren wij deze gegevens nog maximaal vijftien jaar.

Bent u geen klant of leverancier, maar vroeg u ons alleen naar informatie of om u een voorstel toe te sturen, dan bewaren wij u gegevens alleen tijdens dat communicatietraject. Wordt duidelijk dat u geen interesse heeft in meer informatie of om klant bij ons te worden, dan verwijderen wij die gegevens. Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgbegrip B.V.. Wanneer u uw toestemming intrekt, kan dit er toe leiden dat Zorgbegrip B.V. haar diensten niet meer aan u kunnen verlenen. U heeft ook het recht op gegevensoverdraag-baarheid. Dat betekent dat u de u betreffende persoonsgegevens die u aan Zorgbegrip B.V. heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm kunt opvragen bij Zorgbegrip B.V., waarna u die gegevens vervolgens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen zonder daarbij te worden gehinderd door Zorgbegrip B.V.. U kunt dergelijke verzoeken sturen naar: info@zorgbegrip.nl Indien u vragen of klachten heeft kunt u deze naar hetzelfde e-mailadres sturen, u heeft ook het recht om uw klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Aansprakelijkheid

Zorgbegrip B.V. is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van andere internetsites met betrekking tot de privacy van haar bezoekers. Zorgbegrip B.V. raadt haar bezoekers aan om goed op te letten wanneer zij de internetsite van Zorgbegrip B.V. verlaten en om altijd de privacyverklaring van een andere internetsite te lezen als de betreffende site persoonsgebonden informatie verzamelt.

Geen aansprakelijkheid voor andere sites

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die wordt verzameld door middel van de website www.zorgbegrip.nl. Zorgbegrip B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de portals. Evenmin is Zorgbegrip B.V. verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de eigen site. Zorgbegrip B.V. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden informatie van de eigen site te verwijderen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van een betrokkene vallend onder de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden gedurende vijftien jaar bewaard te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is voor een goede zorgverlening.

Beveiliging van persoonsgegevens

Zorgbegrip neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@zorgbegrip.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgbegrip en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgbegrip.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zorgbegrip wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Graag ook de link daarin plaatsen! https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Zorgbegrip B.V. houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid van Zorgbegrip.nl. Deze privacy statement is op 1 januari 2023 voor het laatst aangepast. Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@zorgbegrip.nl

Chat openen
👋 Hey! Kunnen we je helpen?
Stuur ons dan gerust een whatsappje; wel zo makkelijk en we staan je graag te woord!